HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAALCURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

 • bestuur
 • de-vereniging
 • lid-worden
 • Privacy Policy
 • De vereniging

  Lidmaatschap

  Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De ledenbijeenkomst in oktober start altijd met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Tijdens de ALV brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en wordt het financiële jaarverslag ter goedkeuring aangeboden. Voorafgaande aan de ALV controleert de benoemde Kascommissie de financiële stukken en brengt hiervan tijdens de ALV verslag uit. Behoudens buitengewone omstandigheden worden bestuursleden Tijdens de ALV (her)benoemd of treden af.

  Leden die plaats willen nemen in het SVF-bestuur, kunnen contact opnemen met de voorzitter of desgewenst met een van de andere bestuursleden. Dit zo mogelijk drie maanden voor de volgende ALV, opdat het bestuur een eventuele voordracht voor benoeming tijdig kan voorbereiden en deze kan verwerken in de ALV-uitnodiging die in het jaarlijks nieuwe Programmaboekje wordt opgenomen.

  Contributie

  De contributie bedraagt € 28,-- per persoon per jaar, (echt)paren betalen € 47,50. De contributie wordt in het najaar automatisch geïncasseerd. De leden , die geen machtiging tot incasseren hebben afgegeven, worden verzocht de contributie vóór 1 nov. van het verenigingsjaar over te maken op IBAN: NL17 RABO 0162 3902 62 t.n.v. S.V.F. te Broeksterwâld o.v.v. naam, woonplaats en het verenigingsjaar. 

  Met ingang van het cursusjaar 2016 - 2017 zijn cursisten, gedurende deelname aan een cursus, automatisch lid van de Scandinavische Vereniging Fryslân. Zij betalen uitsluitend cursusgeld.

   

  Beëindiging lidmaatschap

  Wie zijn lidmaatschap wil opzeggen dient er rekening mee te houden dat dit uiterlijk vier (4) weken vóór het einde van het verenigingsjaar moet worden gedaan, dus vóór 1 augustus.

  Opzegging kan via e-mail bij de ledenadministratie via: penningmeester@scanverfryslan.nl of schriftelijk naar: Ledenadministratie SVF, mw. J. Bloem-Admiraal, P. Durksstrjitte 26, 9108 ML  Broeksterwâld.
  U ontvangt een bevestiging van uw opzegging d.m.v. een e-mail of brief. De datum van ontvangst van de e-mail respectievelijk de datum van het poststempel van de brief is bindend. Zou u zo vriendelijk willen zijn, bij beëindigen van uw lidmaatschap van de SVF uw reden kenbaar te maken.


  Copyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân